Amb el patrocini

Bàner

Estudi de comportaments de vida i esportius de la Gent Gran d'Andorra

  

Estudi de la Gent Gran Andorra 2016

 

Valors Olímpics

  

Proposta OVEP (pdf)

Valors Olímpics (pdf)

 

Recerca de continguts

Productes COA

 

Pins del COA
Pins amb el nou
escut del COA,
dedicats i antics

Veure catàleg

 

Socis Olímpics

 COI    ANOC
   IOA  AOA

Fòrums de debat i opinió

 

 

Estatuts COA 2004 - TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ PDF Imprimeix Correu electrònic
Institucional - Institucional
dissabte, 4 de juliol de 2009 11:31
Índex d'article
Estatuts COA 2004
TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ
TÍTOL III : ORGANITZACIÓ
TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
CERTIFICACIÓ MODIF.2004
Totes les pàgines

TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ
Article 1: denominació i seu social
El Comitè Olímpic Andorrà, en endavant C.O.A., té la seva seu social a Andorra la Vella, a l’Avinguda Tarragona, núm. 101. No obstant, podrà traslladar-se a qualsevol altre indret d'Andorra,  previ acord de l'Assemblea General i a proposta de la Comissió Permanent.
Article 2: funcions
El Comitè Nacional Olímpic d'Andorra ha de desenvolupar les següents funcions:
1er. Desenvolupar i protegir el moviment olímpic de conformitat amb la Carta Olímpica i definir, d’acord amb la mateixa, les normes deontològiques de l'esport i vetllar per a que siguin respectades.
2on.  Consolidar l'esperit olímpic andorrà a fi de difondre els principis fonamentals enumerats dins la Carta Olímpica, particularment contribuint a la difusió de l'Olimpisme dins els programes de formació i d'ensenyament; actuar contra tota forma de discriminació i de violència dins l'esport i contra la utilització de substàncies o de procediments prohibits pel Codi Mundial Antidopatge; i, en general, el C.O.A. ha d'assegurar el respecte de la Carta Olímpica a Andorra. El C.O.A., així com els seus membres han de sotmetre’s al Codi Mundial Antidopatge i respectar-lo.
3er. Promoure la unitat del moviment olímpic i esportiu entre els seus membres com són les federacions esportives, les associacions esportives, els clubs afiliats i els seus llicenciats; representar-lo principalment dins les instàncies quin objecte sigui el de contribuir directament o indirectament al desenvolupament de l'esport o a la posada en pràctica de funcions socials que els hi són reconegudes; facilitar la solució dels conflictes nascuts en el si del moviment esportiu, per la via de la conciliació o de l’arbitratge; actuar en justícia per la defensa dels interessos col•lectius del moviment olímpic i d'acord amb l'ordenament jurídic andorrà.
4rt. Emprendre, en nom de les federacions o amb elles, tot respectant les seves prerrogatives, totes les activitats d'interès comú per tal d’encoratjar el desenvolupament de l'esport d'alt nivell, així com l'esport per a tothom, principalment dins el sector de la promoció d'esportistes sobre el pla social, de la formació inicial i continuada dels dirigents, els oficials i els tècnics, i també dins el sector de la recerca, de la prospectiva, de la documentació i de la comunicació.
5è. El C.O.A. té competència exclusiva, segons li atribueix la Carta Olímpica i l'ordenament jurídic andorrà per:
- Constituir, organitzar i dirigir la delegació andorrana als Jocs Olímpics d'Estiu i d'Hivern així com a les competicions multi-esports nacionals, continentals o mundials patrocinades pel C.I.O. i dirigir els programes de preparació pre-olímpica.
- El C.O.A. és responsable del comportament dels membres de les seves delegacions.
- Té l'obligació de participar als Jocs Olímpics, inscrivint-hi a atletes.
- Designar la ciutat andorrana que pugui presentar la seva candidatura per a l'organització dels Jocs Olímpics.
- Col•laborar en la preparació de Congressos Olímpics.
- Participar, a petició del C.I.O., a les activitats de les comissions del C.I.O.
- Oposar-se a tota utilització del símbol, de la bandera, de la divisa i de l'himne olímpics que fora contrària a les disposicions de la Carta Olímpica i vetllar per a la protecció dels noms "olímpic" i "olimpíada".
6è. Obrar de conformitat amb la Carta Olímpica per tal de mantenir les relacions d'harmonia i de cooperació amb l'Estat i pot cooperar amb organismes governamentals o no governamentals. No obstant, no haurà d'associar-se mai a una activitat qualsevulla que fora en contradicció amb la Carta olímpica.
7è. Coordinar i unificar tots els esforços difosos a Andorra per afavorir el moviment olímpic.
Vetllar per la creació d'institucions que es dediquin a l'educació olímpica i principalment per la creació i les activitats de l'Acadèmia Nacional Olímpica, el museu olímpic i programes culturals relacionats amb el Moviment Olímpic.
8è. Supervisar les activitats de les associacions i federacions esportives membres del C.O.A., exigint l'aplicació dels corresponents reglaments tècnics internacionals.
9è. Vigilar que sense l'autorització escrita del C.O.A. ningú pugui utilitzar la bandera, l'escut i l'himne del mateix, així com les denominacions, marques i símbols de manifestacions esportives organitzades i patrocinades pel Comitè Olímpic Andorrà.
10è. La bandera, la insígnia i l'himne adoptats pel C.O.A. per ésser utilitzats en relació amb les seves activitats, incloent-hi els Jocs Olímpics, han d'ésser aprovats per la comissió executiva del C.I.O.
Article 3 : membres
I - El COA està composat per:
1er. Federacions legalment constituïdes que gaudeixin de les prerrogatives necessàries per a l'organització de les activitats esportives definides dins el seu objecte social, que organitzin efectivament aquestes activitats i lliurin a aquest efecte llicències i afiliacions.
Les federacions membres del C.O.A. estaran representades en el si del Ple del C.O.A., a condició que la Federació hagi procedit a renovar els dirigents elegits per l'Olimpíada en curs, pel seu respectiu President o per la persona de la Junta Directiva especialment nomenada a tal efecte.
El C.O.A. tan sols pot reconèixer una federació nacional per cada esport regit per una Federació Internacional.
Aquestes federacions són:
- Les federacions nacionals afiliades a les F.I., dirigint esports inclosos dins el programa dels Jocs Olímpics, a partir d'ara anomenades "federacions olímpiques".
- Les federacions nacionals afiliades a les F.I. o a organismes internacionals reconeguts pel C.I.O. i que els seus esports no estan inclosos dins el programa dels Jocs olímpics, a partir d'ara anomenades "federacions esportives nacionals".
Les federacions nacionals olímpiques representades al si del Ple del  C.O.A. hauran de gaudir sempre de la majoria de vots.
2on. Membres de nacionalitat andorrana del C.I.O.
II - També són membres del C.O.A.:
1er.  Els presidents de nacionalitat andorrana de les federacions internacionals quines federacions nacionals estiguin afiliades al C.O.A.
2on. 4 atletes actius o retirats, elegits dins el col•lectiu d'atletes, dels quals dos hagin participat a Jocs Olímpics d'Hivern i dos a Jocs Olímpics d'Estiu, en representació d'Andorra. Tanmateix, els antics atletes no són elegibles ni reelegibles per aquesta condició, després d'haver transcorregut tres Jocs Olímpics d’ençà els últims en els que varen participar.
3er. El C.O.A. podrà igualment designar, en tant que membres cooptats, a les persones que aportin o hagin aportat una contribució reconeguda en matèria de promoció o de gestió dels esports o aquelles persones jutjades aptes per a servir a la causa del moviment olímpic, així com a persones que siguin capaces de reforçar l'eficàcia del C.O.A.
4rt. Tres membres de la Comissió Permanent sortint escollits per les Federacions Olímpiques.
5è. Aquelles persones a les quals, a proposta de la comissió permanent, l'Assemblea General haurà atorgat el títol de membre d'honor, de membre honorari o de membre benefactor. Tanmateix, aquests membres no disposaran de dret de vot.
III - Qualificació dels membres
 Tots els membres del C.O.A. hauran d'ésser de nacionalitat andorrana, gaudiran de la màxima representació esportiva en l'àmbit nacional i no acceptaran ni salari ni gratificació de cap naturalesa en motiu de llur funció. Un membre, un membre honorari o un membre d'honor exclòs del C.I.O. no pot ésser membre del C.O.A.
Article 4 : Adquisició i pèrdua de la qualitat de membre
I -  L'admissió provisional, com a membres del C.O.A., de les federacions o associacions nacionals no olímpiques, es fa a proposta de la Comissió Permanent i haurà de ser ratificada per la més propera Assemblea General. L'afiliació esdevé definitiva desprès de la confirmació per part de l'Assemblea General, quan s'hagi assolit un període de prova de dos (2) anys.
II - Es podrà suspendre d'ofici a aquestes federacions si deixen de complir les condicions exigides per la seva afiliació.
La mateixa mesura s'aplicarà a les persones físiques, representant a aquestes federacions.
III - Llevat els casos de suspensió d'ofici mencionats anteriorment, els membres del C.O.A. perdran aquesta qualitat:
a) Per dimissió.
b) Per voluntat d'una federació esportiva, de conformitat amb els seus estatuts.
c) Per manca de pagament de la cotització anual o per qualsevol altre motiu greu, a proposta de la Comissió Permanent i amb l'aprovació del Ple, davant el qual el membre interessat serà cridat per proporcionar les seves explicacions (Comitè de Deontologia)
d) En els supòsits dels casos b) i c) el representant federatiu perdrà automàticament la qualitat de membre del C.O.A.
IV- En cas de mort, incapacitat, renúncia, dimissió o cessament d'un membre del Ple del C.O.A. serà substituït per la persona que nomeni l'entitat a la qual representava el membre sortint, comunicant d’immediat el canvi a la Comissió Permanent del C.O.A.
Article 5 : Actuació
El C.O.A., que té una durada indefinida, actuarà amb total independència i autonomia, al marge d'influències i discriminacions de qualsevol ordre. Funcionarà en Ple o Assemblea General i en Comissió Permanent.

  
 

Pròxims esdeveniments

Especial OG 2012

daniel garcia.jpg