Amb el patrocini

Bàner

Estudi de comportaments de vida i esportius de la Gent Gran d'Andorra

  

Estudi de la Gent Gran Andorra 2016

 

Valors Olímpics

  

Proposta OVEP (pdf)

Valors Olímpics (pdf)

 

Recerca de continguts

Productes COA

 

Pins del COA
Pins amb el nou
escut del COA,
dedicats i antics

Veure catàleg

 

Socis Olímpics

 COI    ANOC
   IOA  AOA

Fòrums de debat i opinió

 

 

Estatuts COA 2004 - TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC PDF Imprimeix Correu electrònic
Institucional - Institucional
dissabte, 4 de juliol de 2009 11:31
Índex d'article
Estatuts COA 2004
TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ
TÍTOL III : ORGANITZACIÓ
TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
CERTIFICACIÓ MODIF.2004
Totes les pàgines

TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC
Article 27 : Personalitat jurídica
El C.O.A. té capacitat jurídica plena i suficient per adquirir, posseir i administrar béns de tota mena; rebre herències, llegats i donacions; prendre i concedir  préstecs; comparèixer en judici davant dels tribunals de qualsevol jurisdicció; relacionar-se amb totes les Autoritats del país i de les Corporacions locals, així com qualsevulla persona, col•lectivitats i entitats i realitzar en general tots els actes jurídics necessaris, per al compliment de les seves funcions,  dins el marc dels presents estatuts i de la legislació vigent.
Article 28 : Règim econòmic
El sistema econòmic del C.O.A. és el del pressupost i patrimoni propi i s’han d’aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts i la normativa vigent o la que en un futur es pugui dictar.
El règim econòmic del C.O.A. és completament autònom i el seu patrimoni està integrat:
1. Pels seus béns mobles i immobles.
2. Pel Fons Patrimonial Olímpic, constituït dels fons provinents de Royalties, patrocini, administració i venda de monedes.
3. Per la renda dels seus béns.
4. Per les cotitzacions i subscripcions dels seus membres.
5. Per les subvencions de l'Estat, de les Corporacions Locals i entitats públiques i privades o de qualsevol persona que pugui concedir-li'n.
6. Pels fons provinents del Comitè Olímpic Internacional.
7. Pels recursos creats a títol excepcional i, si s'escau, amb el beneplàcit de l'Autoritat competent.
8. Pel producte de les retribucions percebudes per serveis prestats.
9. Pels drets pagats a l'ocasió de la retransmissió de manifestacions esportives i de tota altra natura per societats de radiodifusió i de televisió.
10. Pel producte del conjunt dels drets d'associació i de llicència relatius a la utilització de la bandera, l'emblema i l'himne del C.O.A., així com les denominacions, marques i símbols de manifestacions esportives o altres, sota la organització o el patrocini del C.O.A.
11. Pel producte del conjunt dels drets de llicència lliurats dins el territori andorrà i descrits en l’apartat 5è de l’article 2 dels presents estatuts, amb l'acord del Comitè Olímpic Andorrà.
12. Pel producte de tota operació promotora o publicitària relativa a l'organització dels Jocs Olímpics, continentals i intercontinentals, així com de tota manifestació esportiva nacional i internacional.
13.  Pels donatius, herències, llegats i premis que pugui rebre.
14.  Pels préstecs o crèdits que se li concedeixin.
15.  I, més generalment, per qualsevol forma de revinguts de caràcter fix o eventual  autoritzats per la llei.
Article 29 : Fons patrimonial olímpic
La  dotació o Fons Patrimonial Olímpic comprèn:
1. Un import de quatre-cents seixanta-tres mil set-cents cinquanta dòlars USA constituït en valors nominatius plaçats de conformitat amb les prescripcions de l’article següent.
2. Els immobles necessaris per a assolir l’objectiu del Comitè, així com qualsevol altre terreny o parcel•la que adquireixi.
3. Els capitals provinents de liberalitats, llevat que la utilització immediata d'aquests hagi estat autoritzada.
4. Una dècima part, almenys, capitalitzada anualment, del revingut net dels béns de l’associació.
5. La part dels excedents de recursos que no és necessària pel funcionament de l’associació per a l’exercici següent, que no afecti la subvenció del M.I. Govern.
Article 30 : administració del patrimoni
El C.O.A. haurà d’administrar i gestionar el seu patrimoni d’acord amb les normes comptables vigents. Obligatòriament s’hi haurà de fer constar:
• L’estat de comptes.
• El compte de resultats.
• Un annex.
Cada establiment del Comitè ha de tenir una comptabilitat diferenciada que forma un capítol especial de la comptabilitat de conjunt del Comitè.
Article 31 : Informe anual
L'informe anual i els comptes són adreçats cada any al M.I. Ministre d'Esports, prop del qual es justifica la utilització dels fons provinents de totes les subvencions acordades en el decurs de l'exercici anterior.

  
 

Pròxims esdeveniments

Especial OG 2012

daniel garcia.jpg