Amb el patrocini

Bàner

Estudi de comportaments de vida i esportius de la Gent Gran d'Andorra

  

Estudi de la Gent Gran Andorra 2016

 

Valors Olímpics

  

Proposta OVEP (pdf)

Valors Olímpics (pdf)

 

Recerca de continguts

Productes COA

 

Pins del COA
Pins amb el nou
escut del COA,
dedicats i antics

Veure catàleg

 

Socis Olímpics

 COI    ANOC
   IOA  AOA

Fòrums de debat i opinió

 

 

Estatuts COA 2004 - TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ PDF Imprimeix Correu electrònic
Institucional - Institucional
dissabte, 4 de juliol de 2009 11:31
Índex d'article
Estatuts COA 2004
TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ
TÍTOL III : ORGANITZACIÓ
TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
CERTIFICACIÓ MODIF.2004
Totes les pàgines

TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
Article 32 : modificació d'estatuts
Els presents estatuts únicament poden ésser modificats per una Assemblea General convocada especialment a tal efecte, a proposta de la Comissió Permanent o a demanda dels membres de l’Assemblea representant almenys la meitat dels vots de què disposaria l’Assemblea aplicant el barem previst a apartat II de l’article 7.
A la convocatòria de l’Assemblea s’ha d’indicar clarament els articles que seran objecte de la modificació i s’ha d’informar als membres de l’Assemblea que disposaran d’una còpia de les modificacions proposades, a la seu del C.O.A., amb una antelació de 15 dies a la data de l’Assemblea.
Article 33 : dissolució
L’Assemblea General convocada per tal de pronunciar-se sobre la dissolució del Comitè Olímpic Andorrà, ha de composar-se dels representants de les federacions olímpiques, representant la meitat més un dels vots que els estan atribuïts segons el barem de vots previst al punt II de l’article 7.
Si no s’assoleix aquest quòrum, aquesta Assemblea General s’haurà de convocar novament però amb quinze dies d’interval i, aquesta vegada, pot deliberar vàlidament, sigui quin sigui el nombre de federacions olímpiques, esportives nacionals, multi-esports o afins, escolars o universitàries i membres associats representats i els vots dels quals disposin.
En tots els casos, per a la dissolució del C.O.A. és necessari el vot de les dues terceres parts dels membres presents a l’Assemblea General, amb dret de vot.
Article 34 : liquidació de béns
Cas de dissolució, l’Assemblea General designa a un o a varis comissaris encarregats de la liquidació de béns del Comitè. L’actiu net s’atribuirà al M.I. Govern d'Andorra o a qualsevol altre ens d’utilitat pública.
Article 35 : procediment de modificació
Els presents Estatuts podran ésser modificats pel Ple reunit a tal efecte sempre i quan concorri el vot favorable de les tres quartes parts dels seus membres presents.
Tot canvi ulterior dels estatuts, tal com s'han aprovat en la seva forma original pel C.I.O., serà comunicat a aquest, juntament amb una demanda d'aprovació.
Qualsevulla modificació es sotmetrà a l'aprovació del M.I. Govern.
Article 36 : interpretació estatuts
En cas de dubte en quant a l'abast o a la interpretació dels estatuts del C.O.A. o si hi ha contradicció entre aquests estatuts i la Carta Olímpica, aquesta última preval.

  
 

Pròxims esdeveniments

Especial OG 2012

cristina llovera.jpg