Amb el patrocini

Bàner

Estudi de comportaments de vida i esportius de la Gent Gran d'Andorra

  

Estudi de la Gent Gran Andorra 2016

 

Valors Olímpics

  

Proposta OVEP (pdf)

Valors Olímpics (pdf)

 

Recerca de continguts

Productes COA

 

Pins del COA
Pins amb el nou
escut del COA,
dedicats i antics

Veure catàleg

 

Socis Olímpics

 COI    ANOC
   IOA  AOA

Fòrums de debat i opinió

 

 

Estatuts COA 2004 - TÍTOL III : ORGANITZACIÓ PDF Imprimeix Correu electrònic
Institucional - Institucional
dissabte, 4 de juliol de 2009 11:31
Índex d'article
Estatuts COA 2004
TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II : DENOMINACIÓ, SEU SOCIAL, OBJECTE I COMPOSICIÓ
TÍTOL III : ORGANITZACIÓ
TÍTOL IV : PERSONALITAT JURÍDICA I RÈGIM ECONÒMIC
TÍTOL V : MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
CERTIFICACIÓ MODIF.2004
Totes les pàgines

 

TÍTOL III : ORGANITZACIÓ
CAPÍTOL 1 : ÒRGANS DELIBERANTS I D'ADMINISTRACIÓ
Article 6 : Òrgans
Per al compliment de les seves finalitats el C.O.A. estarà regit i administrat dins de llur respectiva competència pel Ple o Assemblea General i per la Comissió Permanent, endemés de les Comissions i Delegacions creades a criteri de la Comissió Permanent. Aquestes últimes, com a comissions assessores de la Comissió Permanent.
CAPÍTOL 2: L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 7 : Composició i dret de vot
I -  A L'Assemblea General es composa de les persones físiques representants de les federacions, segons ja preveu l’apartat 1er, del punt I, de l'article 3 dels presents Estatuts, a condició que estiguin afiliades a títol definitiu al C.O.A.
I - B També formen part de l'Assemblea General els membres del C.O.A. descrits en els apartats 1er, 2on, 3er, 4rt i 5è del  punt II de l’article 3 dels presents Estatuts i els membres de nacionalitat andorrana del C.I.O.
II - Aquestes persones físiques disposen cadascuna d'un vot, a excepció d'aquelles persones contemplades en l'article 3, punt II, apartat 5è.
No obstant, les federacions olímpiques mencionades en el 1er. apartat del punt 1 de l'article 3, disposen d'un nombre de vots suplementaris atribuïts segons les següents condicions:
1er.   Totes les federacions que tinguin atletes classificats per mèrits propis i que hagin participat als darrers Jocs Olímpics d'Estiu o d'Hivern tindran un vot suplementari per cada atleta durant el proper període olímpic.
2on.  Endemés, les federacions olímpiques disposaran de vots suplementaris atribuïts com segueix:
Cada federació olímpica 2 vots; amb la finalitat que, de conformitat amb les disposicions imperatives de la Carta Olímpica, aquestes federacions disposin de la majoria absoluta dels vots. Aquesta atribució suplementària podrà ésser adaptada, quan sigui necessari, per la Comissió Permanent, que sotmetrà la seva decisió a la ratificació de la més propera assemblea general ordinària.
Les federacions esportives nacionals únicament poden exercir el seu dret de vot a condició de mantenir al dia la seva cotització anual a l'inici de l'Assemblea General, essent representades pel seu President o pel membre del seu Comitè directiu designat.
3er.   En temes relacionats amb els Jocs Olímpics, només es tindran en compte els vots emesos per la Comissió Permanent i per les federacions nacionals afiliades a les F.I. rectores dels esports inclosos en el programa dels Jocs Olímpics.
III- Poden assistir a l'Assemblea General, amb veu consultiva:
Els representants de les federacions nacionals en situació d'afiliació provisional segons les disposicions del punt I de l’article 4 dels presents Estatuts.
Els membres d'honor del C.O.A.
Article 8 : Convocatòria, ordre del dia i deliberacions
I- L'Assemblea General és convocada pel President, almenys quinze dies abans de la data prevista. L'ordre del dia és fixat per la Comissió Permanent.
Es reuneix a la data fixada per la Comissió Permanent i almenys una vegada per semestre.
Endemés, es reuneix cada vegada que la Comissió Permanent demana que es convoqui o bé quan ho demanen membres del C.O.A representant la meitat dels vots de l'Assemblea General. En aquest darrer cas, l'Assemblea General haurà de ser convocada durant els 7 dies posteriors a la recepció de la demanda  i haurà de celebrar-se en el termini de 21 dies a comptar de la recepció de la demanda de convocatòria.
II- L'Assemblea General és presidida pel President del C.O.A.; la presidència està constituïda pels membres de la Comissió Permanent.
No pot deliberar vàlidament si els membres presents no assoleixen almenys la meitat dels vots que disposaria en total l'assemblea, en aplicació de les disposicions del punt II de l'article 7. En el cas que no s'assoleixi aquest quòrum, es convocarà una nova assemblea dins el termini de 24 hores i l'Assemblea General serà vàlida amb el nombre de vots que hi hagi representats.
Les seves deliberacions únicament poden tractar qüestions que figurin a l'ordre del dia.
Les decisions es prenen, a la primera volta, per majoria absoluta, i a la segona volta, per majoria relativa dels sufragis expressats i de les butlletes en blanc.
No s'admeten els vots per correspondència o per procuració.
Pels vots que concerneixen a persones físiques es procedeix amb butlletes secretes.
Article 9: Atribucions
I- L’Assemblea General defineix i controla la política general del C.O.A.
Té l’exclusiva competència per:
 1er.   Examinar, en el decurs de l'Assemblea General ordinària fixada durant el primer semestre de cada any natural, l’informe anual sobre la gestió i la situació esportiva i financera del C.O.A. i pronunciar-se, després de l’informe de l’auditor, sobre els comptes de l’exercici anterior i, en el decurs de l'Assemblea General ordinària, fixada durant el quart trimestre de cada any natural, votar el pressupost i fixar la cotització.
 2on.  Elegir al President, als dos Vice-Presidents, al Secretari General, al Tresorer i als membres de la Comissió Permanent.
 3er.  Pronunciar-se sobre les adquisicions, els intercanvis i les alienacions de béns immobiliaris propietat del C.O.A.; sobre la constitució d'hipoteques i la conclusió d’arrendaments de més de 5 anys, així com decidir sobre l’alienació de béns mobiliaris i préstecs, a proposta de la Comissió Permanent.
II- L’Assemblea General  pot, en tot moment, posar fi al mandat de la Comissió Permanent per un vot de censura amb majoria de les dues terceres parts dels sufragis vàlids expressats.
Per aquest efecte se li ha de presentar:
- una convocatòria demanada especialment per la Comissió Permanent, a la majoria de les dues terceres parts dels seus membres,
 - o bé a petició d'almenys la meitat dels membres de l’Assemblea General representant la majoria absoluta dels vots que aquesta disposaria en total, en aplicació de l’article 7.
 Si el vot de censura és efectiu, haurà de ser seguit per la designació, en la mateixa sessió, d’una Comissió provisional composada per un mínim de 3 persones i un màxim de 5, totes membres del Ple, amb la missió d’assegurar la gestió dels afers corrents durant el període d’interinitat i de convocatòria d’una Assemblea General electiva, que haurà de mantenir-se en el termini màxim de dos mesos.
CAPÍTOL 3 : ELECCIONS
Article 10: Constitució del Ple i Convocatòria d'eleccions
En el quart trimestre de l'Olimpíada en curs o durant el primer trimestre de l'any següent, la Comissió Permanent convocarà eleccions, per a que cada federació membre del C.O.A. procedeixi a nomenar el seu representant al Ple.
També convocarà de forma nominal i individual a tots els atletes olímpics andorrans que hagin representat Andorra en Jocs Olímpics d'Estiu o d'Hivern, durant el període dels tres últims Jocs, amb la finalitat de constituir un Col•legi electoral, que haurà de reunir-se en el si del C.O.A. entre 15 i 21 dies després d'haver iniciat el període electoral, sota la presidència del President del C.O.A. i tres membres de la Comissió Permanent, es procedirà a l'elecció de 4 atletes, 2 dels Jocs Olímpics d'Estiu i 2 dels Jocs Olímpics d'Hivern, que representaran al col•lectiu.
Totes les federacions hauran de respondre i efectuar el nomenament del seu representant en el termini màxim de 21 dies. El C.O.A. convocarà als representants de les federacions olímpiques entre els 22 i els 28 dies, amb la finalitat de constituir un col•legi electoral, sota la presidència d'una mesa electoral composta pel membre de més edat, que actuarà com a president i del més jove, que actuarà com a secretari i es procedirà a l'elecció de tres membres de la Comissió Permanent sortint.
Aquest primer Col•legi electoral o Ple, format pels representants de les federacions, els 4 atletes representant al col•lectiu d'atletes olímpics, 2 dels Jocs Olímpics d'Estiu i 2 dels Jocs Olímpics d'Hivern i els 3 membres de la Comissió Permanent sortint, es reunirà durant la quarta setmana posterior a la convocatòria d'eleccions i es constituirà en assemblea presidida pel membre andorrà del C.I.O. i, en la seva absència, la presidència serà assumida per una mesa electoral formada pel membre de més edat, que actuarà com a President i del més jove, que actuarà com a Secretari.
En aquesta primera sessió constitutiva, es decidirà el nombre de persones a cooptar en un primer moment i, posteriorment, es procedirà a l'elecció dels membres cooptats, a proposta de les federacions presents. Cada federació només podrà presentar un candidat. Els membres cooptats no podran excedir el 50% del nombre de federacions membres del C.O.A. i hauran de gaudir del suport majoritari del Ple constitutiu.
En el termini màxim de dos mesos després de convocades les eleccions es convocarà una reunió del Ple ordinari format pels nous membres que el constitueixen, amb un únic punt en l'ordre del dia: elecció dels càrrecs de President,  2 Vice-presidents, un Secretari General, un Tresorer i 6 Vocals. Aquestes persones constituiran la Comissió Permanent del C.O.A. Aquest Ple ordinari serà presidit pel membre andorrà del C.I.O. i, en la seva absència, la presidència serà assumida per una mesa electoral formada pel membre de més edat, que actuarà com a president i del més jove, que actuarà com a secretari.
Article 11: Candidatures
Les candidatures per a l'elecció del President, Vice-Presidents, Secretari General, Tresorer del C.O.A. i membres de la Comissió Permanent, es presentaran en la seu social del Comitè Olímpic Andorrà fins les 48 hores prèvies a l'elecció, havent d'ésser avalades per un mínim de 10 membres del Ple  i hauran de constar-hi obligatòriament el nom de la persona i el càrrec que se li atribueix. Cada candidat i cada avalador únicament podran figurar dins una candidatura. Les candidatures seran exposades al taulell d'anuncis del C.O.A. fins el dia en què s'hagi de procedir a l'elecció.
Resultarà elegida la candidatura que obtingui la majoria absoluta de vots en una primera volta i cas de no arribar-ne cap a obtenir aquesta majoria, es votarà per segona vegada i quedarà elegida la candidatura que obtingui la majoria simple. Cas de presentar-se una sola candidatura quedarà automàticament elegida sense necessitat de procedir a votació.
Cas de no presentar-se cap candidatura, la Comissió Permanent sortint continuarà regint i administrant en funcions el C.O.A., i convocarà noves eleccions en reunió extraordinària del Ple, en el termini màxim de tres mesos.
Les votacions s'efectuaran en paperetes oficials que subministrarà la mesa electoral descrita en l'article 10, paràgraf 3, corresponents a cada candidatura presentada i butlletes en blanc.
CAPÍTOL 4 : LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 12 : Composició
La Comissió Permanent es composa del President, dos Vice-Presidents, un Secretari General, un Tresorer, els membres del C.I.O. de nacionalitat andorrana i sis (6) vocals, havent d’estar representades almenys 6 federacions olímpiques. Els membres representants de les federacions olímpiques han de constituir la majoria votant en el si de la Comissió Permanent.
Els membres de la Comissió Permanent són elegits per l’Assemblea General, entre els seus membres, per un període de 4 anys.
Els membres de la Comissió Permanent exerceixen els seus càrrecs gratuïtament i responen de llur actuació davant l’Assemblea General.
Els candidats a la Comissió Permanent han d'estar en possessió dels seus drets civils i no estar sota cap incompatibilitat, prohibició o impediment legal que s’oposaria a l’exercici de les seves funcions.
Dins dels 2 mesos que segueixin la seva elecció, el President haurà de renunciar a qualsevol altre càrrec públic que pugui ostentar així com a qualsevol altre càrrec directiu que pugui ocupar en el si d'una federació, associació o club esportiu.
Article 13 : Funcions de la Comissió Permanent
La Comissió Permanent proposa i acorda la política general del C.O.A. i la presenta al Ple per a la seva aprovació.
La Comissió Permanent estarà vàlidament constituïda si hi són presents almenys la meitat dels seus membres.
Les funcions específiques de la Comissió Permanent són:
1er. Estudiar i realitzar el pressupost anyal del C.O.A., amb els corresponents ingressos i despeses, el qual serà presentat a l'aprovació del Ple durant el quart trimestre de l'any anterior a l'exercici que correspongui.
2on. Portar la comptabilitat de l'entitat i administrar tots els béns del C.O.A. Presentar sota la seva responsabilitat l'estat de comptes i la memòria d'activitats al Ple, convocat a tal efecte, durant el primer semestre posterior a l'exercici corresponent.
3er. Proposar la constitució de ponències dels esports afiliats, que estimi oportunes, per tal d'estudiar i preparar amb la federació concernida un projecte de preparació olímpica, proposant  el treball a realitzar, a fi d'optimitzar la presència en manifestacions olímpiques i/o Jocs Olímpics.
4rt. La Comissió Permanent està investida del poder més ampli per a actuar en tot moment en nom del C.O.A., sempre que la seva actuació s'emmarqui dins les competències que són expressament atribuïdes al C.O.A., establertes en els presents Estatuts, a excepció d’aquelles reservades especialment al Ple.
5è. A proposta del Comitè de Deontologia, la Comissió Permanent té competència exclusiva per decidir les mesures disciplinàries aplicables a les persones físiques o jurídiques depenent de l'autoritat del C.O.A. i a càrrec de les quals s'establiria una falta a la deontologia de l'esport, a les disposicions dels presents estatuts o al reglament interior del C.O.A.
La Comissió Permanent es reunirà com a mínim una vegada cada dos mesos i, totes les vegades que el President ho consideri convenient. La convocatòria és obligatòria, quan la demana almenys la meitat dels seus membres.
De cada sessió de la Comissió Permanent se n’aixecarà una Acta. Les actes es confeccionen sobre fulls numerats, sense espais blancs ni esborrats,  i són conservades en la seu del C.O.A. i transcrites en el llibre d'actes. Les signen el President i el Secretari General.
Sota pena de nul•litat de ple dret del contracte, els membres de la Comissió Permanent tenen prohibit contractar, sota qualsevulla forma que sigui, préstecs al C.O.A., fer-se consentir per ell un descobert en compte corrent o altre, així com fer-se fiançar o avalar per ell els seus compromisos personals envers tercers. La mateixa prohibició s’aplica als seus cònjuges, ascendents i descendents, així com a tota persona interposada.
CAPÍTOL 5: EL PRESIDENT, ELS VICE-PRESIDENTS,EL SECRETARI GENERAL I EL TRESORER
Article 14:
El President
El President del C.O.A. és elegit entre els membres del Ple d’acord amb allò establert en l'article 10 dels presents Estatuts.
Article 15: Funcions del President
El President tindrà les següents atribucions:
A. Representar al C.O.A. i a la Comissió Permanent en tots els actes de la vida social, judicial i administrativa.
B. Presidir les reunions del Ple del C.O.A. i de la Comissió Permanent, dirimint amb el seu vot de qualitat els empats que es puguin produir en les votacions.
C. Convocar les reunions del Ple i de la Comissió Permanent.
D. Vetllar pel bon compliment dels presents Estatuts.
E. Autoritzar amb la seva signatura tots els documents que depenguin i emanin del Comitè Olímpic Andorrà. Signarà les ordres de pagament, conjuntament amb el Tresorer, quan hagin estat aprovades per la Comissió Permanent i custodiarà els ingressos del C.O.A.
F. Podrà delegar, amb caràcter especial, a qualsevol membre de la Comissió permanent les gestions oportunes per la bona marxa del C.O.A.
Article 16 : Els Vice-Presidents
El Vice-President primer i, en el seu defecte, el Vice-President segon, substituirà al President, en els casos en els què aquest estigui absent o impossibilitat per assistir a algun acte i, l'assistirà en totes les qüestions pròpies del C.O.A.
Article 17 : El Secretari General
El Secretari General dirigirà les tasques administratives del C.O.A. i de la Comissió Permanent. Portarà un llibre de registre de les federacions i associacions afiliades, així com l'estadística de les llicències expedides per cada federació i associació; aixecarà les actes de les reunions de la Comissió Permanent i del C.O.A., efectuarà les certificacions dels acords presos tant per la Comissió Permanent com pel Ple del C.O.A.; finalment, rebrà i contestarà la correspondència i donarà compte a la Comissió Permanent de totes les qüestions relacionades amb l'administració del C.O.A.
Article 18 : El Tresorer
El Tresorer s'encarregarà de la gestió financera i econòmica del C.O.A. Portarà o controlarà els ingressos i despeses i la comptabilitat en general que sigui necessària. Signarà les ordres de pagament conjuntament amb el President, quan hagin estat aprovades per la Comissió Permanent i custodiarà els ingressos del C.O.A.
Article 19 : funcions d'altres membres
Els membres de la Comissió Permanent s'encarregaran de les funcions que els encomani la mateixa i formaran part de les comissions creades per ella mateixa.
Article 20 : Cessament
Cas de cessament, defunció o dimissió del President, Vice-President, Secretari General, Tresorer o de qualsevol altre membre de la Comissió Permanent, es convocarà una Assemblea General extraordinària del C.O.A. per a procedir a l'elecció del càrrec sortint.
CAPÍTOL 6 : COMISSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 21 : Definició
La Comissió Permanent del C.O.A. podrà crear les comissions que consideri convenients per a garantir el bon funcionament del mateix. Resoldran els assumptes o qüestions específics que se'ls hi encarregui, essent uns òrgans de caràcter assessor o consultiu, havent exclusivament d’informar a la Comissió Permanent de la seva actuació.
Article 22 : Composició
Aquestes Comissions es composaran dels membres que la Comissió Permanent cregui oportuns, podent ésser persones del Ple o persones de provada competència dins el Moviment Olímpic Andorrà. Serà indispensable que almenys un membre de la Comissió Permanent formi part de cada una de les comissions creades, el qual en serà el President.
CAPÍTOL 7 : CONFERÈNCIA DELS CONCILIADORS I COMITÈ DE DEONTOLOGIA
Article 23 :
Conferència dels conciliadors
I- Els conciliadors s’escullen entre personalitats reconegudes dins l’àmbit jurídic i persones que pels seus coneixement del món olímpic i esportiu hagin destacat i que acceptin d’encarregar-se de la missió de conciliació sobre aquells assumptes competència del C.O.A. Són nomenats per la Comissió Permanent, a proposta del President del C.O.A., per un període de quatre anys.
Les seves nominacions han d'ésser ratificades per la més propera Assemblea General.
Tot conciliador ha d’actuar amb imparcialitat i ha de guardar el secret sobre els afers que pugui conèixer per raó del seu nomenament com a conciliador.
II- Els conciliadors es reuneixen en una conferència i, entre ells, designen al seu President, que s’encarregarà de coordinar els seus treballs, de vetllar per la repartició dels dossiers que s’hagin de tractar i redactar un informe anual d’activitats per l’Assemblea General.
III- Les disposicions del reglament de procediment són adoptades per la Comissió Permanent, a proposta de la conferència dels conciliadors o amb el seu vist i plau. Aquest reglament preveu també les condicions amb les quals un litigi de caràcter privat nascut d’una activitat esportiva o relacionat amb l’esport pot ésser sotmès per les parts a l’arbitratge d’una comissió constituïda per persones que figurin dins la llista dels conciliadors.
Article 24 : Decisions
Tota decisió disciplinària presa per la Comissió Permanent, a proposta del Comitè de deontologia, així com ho preveu l'article 13, punt 5è., pot ésser exclusivament sotmesa, per via d'apel•lació, al Tribunal Arbitral de l'Esport, a Lausanne, Suïssa, qui sentenciarà definitivament el litigi, de conformitat amb el Codi de l'arbitratge en matèria d'esport. El termini d'apel•lació és de vint-i-un dies a partir de la recepció de la decisió objecte de l'apel•lació.
Article 25 : Comitè de Deontologia
I- El Comitè de deontologia és un òrgan depenent del C.O.A. que es composa de 6 membres, els quals han de nomenar, entre ells mateixos, al seu President, designats per la Comissió Permanent, a proposta del President del C.O.A. i, no entrant dins cap de les categories previstes als apartats 1er., 2on., 3er., 4rt i 5è de l’article 3.
El Comitè de Deontologia es composarà de:
 1er. 1 personalitat amb competències dins el sector jurídic;
 2on. 1 personalitat amb competències dins els sectors científic o mèdic.
 3er. 4 personalitats reconegudes per la seva experiència o la seva brillantor dins del moviment olímpic i esportiu.
 Les seves nominacions han d’ésser ratificades per la més propera assemblea general.
El mandat dels membres del Comitè de Deontologia és de 5 anys. No es pot revocar. Tot membre quin impediment sigui constatat pel comitè estatuant, a la majoria de les dues terceres parts dels seus membres, és reputat dimissionari.
La meitat del comitè es renova cada 2 anys i mig. Cas que sobrevingués una vacant durant els sis mesos anteriors a la fi del mandat d’un membre, es procedeix a la nominació del seu substitut que exercirà el càrrec durant el període que resti per acabar el mandat.
El primer Comitè de Deontologia estarà composat de 6 membres nomenats per 5 anys, 3 membres nomenats per 2 anys i mig i 3 membres nomenats per 5 anys, cadascuna de les categories definides als apartats 1er., 2on. i 3er. comprenent un membre de cada sèrie. El President és nomenat per 5 anys; la durada del mandat dels altres membres és determinada per sorteig; el mandat dels membres nomenats pot ser renovat.
II- El President del C.O.A. ha d’organitzar el funcionament del Comitè de Deontologia.
El Comitè de Deontologia estarà vàlidament constituït si concorren almenys 4 dels seus membres. En cas d’igualtat de vots, el del President és diriment.
III- El comitè de deontologia és competent:
- Per resoldre les dificultats provocades per la interpretació o l’aplicació dels presents Estatuts o del reglament interior del C.O.A.;
- Per proposar solucions als conflictes que puguin sorgir entre federacions i agrupacions nacionals membres del C.O.A.
- Per conèixer els casos previstos als articles 4-III i 13-5è.;
- Per donar una opinió o formular propostes sobre tota qüestió interessant la deontologia de l’esport.
 -    Per establir el seu reglament interior.
CAPÍTOL 8 : ALTRES ÒRGANS
Article 26 : Col•legis
I- S'estableixen dos col•legis, de conformitat amb les disposicions de l’article 3-I-1er;
- El col•legi de les federacions olímpiques.
- El col•legi de les federacions esportives nacionals.
Cadascun d’aquests col•legis reuneix una vegada a l’any, als presidents de les federacions corresponents o als seus representants, per coordinar les seves reflexions i debatre sobre problemes que són propis a les seves organitzacions.
La presidència de cada col•legi és confiada a un dels seus membres, el qual és designat per les pròpies federacions.
Cas de necessitat, el President del C.O.A. pot convocar reunions inter-col.legials, la organització i el desenvolupament de les quals seran previstos pel reglament interior.

  
 

Pròxims esdeveniments

Especial OG 2012

Antoni Bernado.jpg